Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη σύγχρονη σχολική τάξη

Διαμάντω Φιλιππάτου (Δικτυακος Τοπος στο Πανεπιστήμιο)

Η ολοένα αυξανόμενη ετερογένεια στη σχολική τάξη τα τελευταία χρόνια αποτελεί πρόκληση για το σύγχρονο εκπαιδευτικό ο οποίος καλείται να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στις ποικίλες και διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών του...

Η υλοποίηση του παραπάνω στόχου μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην τυπική τάξη. Στο παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο λαμβάνοντας υπόψη τους δύο βασικούς άξονες, τον μαθητή και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορούν να σχεδιαστούν διδασκαλίες που περιλαμβάνουν διαφοροποιήσεις οι οποίες υπαγορεύονται από τη μαθησιακή ετοιμότητα, το μαθησιακό προφίλ ή/και τα ενδιαφέροντα του μαθητή και αφορούν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τον τρόπο παρουσίασής του από τον εκπαιδευτικό ή/και τον τρόπο επεξεργασίας της γνώσης από το μαθητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας αποτελεί η συνεχής και ολόπλευρη αξιολόγηση των  εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών όλης της τάξης. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερη μάθηση για όλους τους μαθητές με την οργανωμένη και συστηματική καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών τους και το σχεδιασμό διαφοροποιημένης διδασκαλίας -όπου αυτή χρειάζεται-  αποτελεί ένα ενδιαφέρον και άμεσης χρησιμότητας ζήτημα εκπαιδευτικής έρευνας.

.