Το πρόγραμμα "Δίκτυο Σχολείων Έρευνας"

Ο ρόλος του Πανεπιστημίου σήμερα είναι όλο και περισσότερο αυτός της ανταλλαγής εμπειριών με τους ανθρώπους της πράξης, αντί της μεταφοράς γνώσεων, καθώς και της ερευνητικής παραγωγής σε συντονισμό με τις ανάγκες των τελικών αποδεκτών. Όμως οι σχέσεις  μεταξύ εκπαιδευτικής πράξης, εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας στα σχολεία  απέχουν πολύ από το αλληλεπιδραστικό μοντέλο. Η αναγνώριση της σημασίας ενίσχυσης αυτών δεσμών και η ανάληψη δράσης προς αυτή την κατεύθυνση οδήγησε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  στην πρωτοβουλία δημιουργίας του προγράμματος ‘Δίκτυο Σχολείων Έρευνας’.

Το πρόγραμμα ‘Δίκτυο Σχολείων Έρευνας’ έχει  στόχο να φέρει σε επαφή πανεπιστημιακούς ερευνητές και εκπαιδευτικούς της πράξης για την διεξαγωγή ερευνών που είναι χρήσιμες στους εκπαιδευτικούς.  Ο απώτερος σκοπός είναι να δημιουργηθεί  ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίου  που βασίζεται στην αλληλεπίδραση έρευνας και πράξης ώστε η μεν ακαδημαϊκή έρευνα να αναπροσανατολιστεί  με βάση τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών τα δε σχολεία να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την ερευνητική εμπειρία των πανεπιστημιακών. Το πρόγραμμα θα ενθαρρύνει τα σχολεία να δημιουργήσουν ερευνητικές ομάδες εντός του σχολείου τους ή/και  σε συνεργασία με άλλα σχολεία, με την υποστήριξη των μελών του ΠΤΔΕ. Η εργασία στο πλαίσιο αυτών των ομάδων έχει αναδειχθεί ως ένας επιτυχημένος τρόπος συνεργατικής επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ενώ παράλληλα συνδέει και αξιοποιεί τα ατομικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών με στόχο την ανάπτυξη των σχολείων.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα θα συμπράξει με τα ενδιαφερόμενα Σχολεία για τη διαμόρφωση, αρχικά,  μιας  ερευνητικής ατζέντας που ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών.  Ο διάλογος θα ξεκινήσει στη διάρκεια σχετικής επιμορφωτικής ημερίδας, που προγραμματίζεται για τις 20 Απριλίου στο Βόλο, και θα συνεχιστεί διαδικτυακά, προκειμένου να εντοπιστούν τα ερευνητικά θέματα που ενδιαφέρουν περισσότερο τα σχολεία. Στη συνέχεια, θα δημιουργηθούν ερευνητικές ομάδες από τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα θέματα και τους αντίστοιχους πανεπιστημιακούς. Κάθε μία από αυτές τις κοινές ομάδες θα  σχεδιάσει και θα υλοποιήσει την έρευνά της αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας  τόσο για τη συνεργασία της ομάδας όσο και για τη διάχυση της δραστηριότητάς της στα σχολεία.

Η επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος,

Γιασεμή-Όλγα Σαραφίδου

.