Ομάδες

Στόχος της ομάδας είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την αναζήτηση και την επιλογή διδακτικών μοντέλων των οποίων η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώνεται από διεθνή ερευνητικά δεδομένα, σκοπός είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην παραγωγή κατάλληλων και αποτελεσματικών γραπτών κειμένων και την περαιτέρω καλλιέργεια του λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού των μαθητών.

Στόχος της ομάδας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας  διδασκαλίας  που να καλύπτει τις πολύπλευρες μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών μιας τυπικής τάξης, εντάσσοντας δημιουργικά τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις πολιτισμικές διαφορές των μαθητών μιας τάξης, τα ποικίλα ενδιαφέροντά τους και τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.

Η ομάδα σκοπεύει να μελετήσει το θέμα, ιδιαίτερα στις τωρινές δύσκολες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες για την Ελλάδα, σχεδιάζοντας ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, που θα αναδείξει τις ανάγκες και προτεραιότητες των δύο πλευρών. Τα σημεία σύγκλισης  θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης στρατηγικών ενίσχυσης της συνεργασίας ενώ τα σημεία απόκλισης θα  αποτελέσουν αφετηρία αναστοχασμού και διαλόγου για την προώθηση των σχετικών  αλλαγών.  

.