Οδηγίες χρήσης της ιστοσελίδας

Εισαγωγικά

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί μία πλατφόρμα συνεργασίας και διαδικτυακής επικοινωνίας των μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης από τα σχολεία της Θεσσαλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Δίκτυο Σχολείων Έρευνας".

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την οργάνωση των χρηστών σε ομάδες επιλεγμένες με βάση θεματικές περιοχές (θεματικές ομάδες), μέσα από τις οποίες οι χρήστες της κάθε ομάδας έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν περιεχόμενο μεταξύ τους, να οργανώνουν και να συντονίζουν εκπαιδευτικές δράσεις να αναρτούν και να ανταλλάσουν εκπαιδευτικό ή έρευνητικό περιεχόμενο και να αλληλεπιδρούν εντός του χώρου της ομάδας με στόχο την συνεργασία και την προώθηση της έρευνας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή που έχουν επιλέξει.

.