Ερευνητική Δραστηριότητα και Αναφορές

Δραστηριότητα

Η ερευνητική δραστηριότητα επιτρέπει τον ορισμό δραστηριότητας από τον συντονιστή προς τα μέλη της ομάδας. Ο συντονιστής καλείται να περιγράψει την δραστηριότητα, τα βήματα που απαιτούνται, το χρονικό διάστημα που η δραστηριότητα θα λάβει μέρος (αν υπάρχει) και πιθανόν τους συμμετέχοντες. Παράλληλα μπορεί να αναρτήσει

  1. συμπλήρωματικά αρχεία (κείμενου, spss, άλλα..)
  2. φωτογραφίες
  3. συνδέσμους
  4. video από τις υπηρεσίες YouTube και Vimeo.

Αναφορά Δραστηριότητας

Οι χρήστες που είναι μέλη της Ομάδας και θέλουν ή καλούνται να συμμετέχουν στην δραστηριότητα έχουν  το δικαίωμα να αναρτούν αναφορές για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι αναφορές εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά στην σελίδα της δραστηριότητας  επιτρέποντας στον συντονιστή να παρακολουθήσει την πορεία υλοποίησης των δραστηριοτήτων που όρισε. Κάθε αναφορά δραστηριότητας μπορεί επίσης να περιέχει

  1. συμπλήρωματικά αρχεία (κείμενου, spss, άλλα..)
  2. φωτογραφίες
  3. συνδέσμους
  4. video από τις υπηρεσίες YouTube και Vimeo.

Δικαίωμα δημιουργίας δραστηριότητας έχουν μόνο οι συντονιστές κάθε ομάδας. Δικαίωμα δημιουργίας αναφοράς δραστηριότητας έχουν όλοι οι χρήστες που είναι μέλη της ομάδας στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Παρακάτω προσδιορίζεται το κουμπί μέσα από το οποίο δημιουργείται μία αναφορά δραστηριότητας. Οι αναφορές δραστηριότητας εμφανίζονται σε λίστα στο δεξί κάτω μέρος της σελίδας. Στο αριστερό κάτω μέρος της σελίδας εμφανίζεται περιεχόμενο που αφορά την δραστηριότητα, όπως εικόνες, video και επισυναπτόμενα αρχεία.

Εικόνες: 
.