Ερευνητική ή Θεματική Ομάδα

Η ερευνητική ομάδα αποτελεί τη βασική δομική μονάδα της ιστοσελίδας. Κάθε ομάδα διαθέτει τουλάχιστον ένα ή περισσότερους συντονιστές και μπορεί να διαθέτει μεγάλο αριθμό απλών μέλών. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να ελέγχει ποιος συμμετέχει στην ομάδα από όσους αιτούνται τη συμμετοχή, να ενημερώνει την ομάδα μέσω ανακοινώσεων και να ορίζει τις δραστηριότητες της ομάδας. Τα απλά μέλη της ομάδας έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν περιεχόμενο στην ομάδα, όπως ιστολόγια, να δημιουργούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να ανεβάζουν ερευνητικό/εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να δημιουργούν αναφορές για τις δραστηριότητες που έχει ορίσει ο/οι συντονιστής/ές.

Κάθε θεματική ομάδα περιέχει τα εξής:
1.    Ανακοινώσεις
2.    Συζητήσεις (κάτι ανάλογο με το φόρουμ περιορισμένο μέσα στην συγκεκριμένη κοινότητα).
3.    Αναρτήσεις ιστολογίου (blog posts): Κάτι ανάλογο με το παραδοσιακό blog, μόνο που το blog δεν είναι προσωπικά, αλλά ομαδοποιείται με βάση τις αναρτήσεις της ομάδας.
4.    Εκπαιδευτικό ή ερευνητικό περιεχόμενο σχετιζόμενο με τη ερευνητική περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η ομάδα.
5.    Ερευνητικές Δραστηριότητες που δημιουργεί ο Συντονιστής και αναθέτει στα συμμετέχοντα σχολεία.
6.    Λίστα με τους συμμετέχοντες χρήστες

Τα παραπάνω εμφανίζονται στην 1η σελίδα της κάθε ομάδας. Από το σύντομο μενού στα αριστερά της σελίδας μπορεί ο κάθε χρήστης να πλοηγηθεί στο περιεχόμενο της κάθε ομάδας.

Διάκριση «ανοιχτής» - «κλειστής» ομάδας

Η κεντρική σελίδα της ομάδας είναι πάντα δημοσίως προσβάσιμη. Ο διαχειριστής της ομάδας μπορεί να επιλέξει η συγκεκριμένη ομάδα να είναι «ανοιχτή» ή «κλειστή». "Ανοιχτή" ομάδα σημαίνει ότι το περιεχόμενο της είναι προσβάσιμο σε όλους, ενώ "κλειστή" ομάδα σημαίνει ότι το περιεχόμενο της είναι προσβάσιμο μόνο στα μέλη της ομάδας.

Όταν ένας χρήστης που δεν είναι μέλος της ομάδας επιλέγει να δει το περιεχόμενο μιας«κλειστής» ομάδας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι το περιεχόμενο δεν είναι προσβάσιμο παρά μόνο στα μέλη της ομάδας, όπως το παρακάτω:

Εικόνες: 
.