Σχολική πραγματικότητα και εκπαιδευτική έρευνα

 Γιασεμή Σαραφίδου (Δικτυακος Τοπος στο Πανεπιστήμιο)

Επι αρκετές δεκαετίες το ζήτημα του χάσματος μεταξύ έρευνας και πράξης απασχολεί την παιδαγωγική  επιστήμη. Οι διαφορετικές αντιλήψεις πανεπιστημιακών ερευνητών και εκπαιδευτικών των σχολείων σχετικά με τη φύση, τους στόχους και τις μεθόδους παραγωγής νέας γνώσης έχουν πλέον τεκμηριωθεί με εμπειρικές έρευνες τόσο στη διεθνή όσο και την ελληνική πραγματικότητα...

Το αποτέλεσμα είναι εκπαιδευτική έρευνα που δεν είναι επαρκώς προσανατολισμένη στις ανάγκες των σχολείων και εκπαιδευτικοί αποκομμένοι από την ερευνητική διαδικασία και τα προιόντα της. Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τη διερεύνηση παιδαγωγικών πρακτικών σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα θεωρείται, τα τελευταία χρόνια, ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, καθώς η διαλεκτική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο κοινών ερευνητικών δράσεων προωθεί την αμοιβαία κατανόηση των διαφορετικών αναγκών και στόχων των  δύο κοινοτήτων και αποτελεί τη βάση μιας διαδικασίας μάθησης και για τα δύο μέρη.  Η δημιουργία ενός νέου ερευνητικού περιβάλλοντος όπου συντελείται αμοιβαία ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας ενέχει τη δυναμική της αναπλαισίωσης της εκπαιδευτικής έρευνας, της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών καθώς και της ανάπτυξης ερευνητικής κουλτούρας στα σχολεία. Ο εντοπισμός των παραγόντων που διευκολύνουν τη διαδικασία καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων ένος τέτοιου εγχειρήματος  είναι ένα πεδίο σύγχρονου προβληματισμού, που συνδέεται άμεσα με τη σχολική βελτίωση καθώς και με την αλλαγή και την καινοτομία στην εκπαίδευση. 

.