Συνεργατική έρευνα της διδασκαλίας και μάθησης της γλώσσας στην τάξη: Παραγωγή γραπτού λόγου: παραδείγματα έρευνας από τον ελληνικό διεθνή χώρο

Ευγενία Βασιλάκη (Δικτυακός Τόπος στο Πανεπιστήμιο)

Η παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές αποτελεί κεντρικό ζητούμενο αλλά και ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθώς ο γραπτός λόγος συνιστά το κατεξοχήν μέσο με το οποίο αξιολογείται η μαθησιακή πορεία και η γενικότερη ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών...
Στην πορεία αναζήτησης μεθόδων και τεχνικών για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των παραγόμενων γραπτών κειμένων, ο εκπαιδευτικός έρχεται αντιμέτωπος με ποικίλες προτάσεις, υποδείξεις και επιταγές (ή «συνταγές») τόσο των επίσημων πολιτικών (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, επιμορφώσεις κτλ.) όσο και ευρέως διαδεδομένων εμπορικών πρακτικών (φροντιστήρια, «βοηθήματα» κτλ.). Ταυτόχρονα, στη διδακτική πράξη έχει να αντιμετωπίσει τον πιεστικό περιορισμό του χρόνου και της «ύλης». Ποια είναι τα περιθώρια που έχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να διερευνήσει τους προσφορότερους για τη διδασκαλία του και την τάξη του τρόπους ώστε να αναπτύξει τη δεξιότητα παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών του; Στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού παρουσιάζονται δύο έρευνες, μια μελέτη περίπτωσης για την παραγωγή αφηγηματικού κειμένου από μαθητές της Ε΄ Δημοτικού ενός ελληνικού δημοτικού σχολείου, και μια έρευνα δράσης για την παραγωγή λόγου μαθητών πρώτης σχολικής ηλικίας σε σχολείο της Αυστραλίας, στις οποίες αναδεικνύεται πώς η ομαδοκεντρική εργασία συμβάλλει στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας κειμένων και στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών.

.