ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Συνολικές ψήφοι: 31

    ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Τρίκαλα     Σχ. Έτος  2014-2015
Αντικείμενο διερεύνησης:  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (Ολοήμερο Τμήμα).
Το Ολοήμερο Σχολείο οργανώθηκε ως ένας υποστηρικτικός εκπαιδευτικός θεσμός που στόχευε στη δημιουργία ένός διαφορετικού σχολείου, το οποίο θα προσπαθούσε να ικανοποιήσει τόσο παιδαγωγικές όσο και κοινωνικές προσδοκίες. Στην πορεία λειτουργίας του θεσμού, τόσο σε επίπεδο πιλοτικής εφαρμογής όσο και γενίκευσης στα πολυθέσια δημοτικά σχολεία αναδείχθηκαν πολλαπλά και ιδιαίτερης σοβαρότητας προβλήματα, τα οποία αφορούσαν τόσο στα δομικά στοιχεία της οργάνωσης του όσο και στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και τον δημιουργικό τρόπο απασχόλησης των μαθητών που παραμένουν σε αυτό.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα οποία ανιχνεύονται, αναγνωρίζονται αλλά και τοπογραφούνται από την καθημερινή εμπειρία των εκπαιδευτικών της Ομάδας Έρευνας Δασκάλων, αποφασίστηκε η διερεύνηση αξόνων που αφορούν στη λειτουργία του, μέσα από τη σύμπτωση ή τη διάσταση των απόψεων των εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών των Ολοήμερων Τμημάτων των πολυθεσίων (6/θεσίων και πάνω) Σχολικών Μονάδων Τρικάλων.
Για το σκοπό αυτό, μετά από ανασκόπηση στοιχείων, κι ερευνητικών προσεγγίσεων της διεθνούς αλλά και της ελληνικής βιβλιογραφίας, κατασκευάστηκαν δύο μεθοδολογικά εργαλεία, ένα Ερωτηματολόγιο για το Δάσκαλο, το οποίο θα συμπληρώσουν οι εκπαιδευτικοί των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων Τρικάλων κι ένα Ερωτηματολόγιο για το γονιό, το οποίο θα συμπληρώσουν γονείς των μαθητών που παρακολουθούν το Ολοήμερο Τμήμα των Σχολείων αυτών.
Παρακάτω παρατίθενται τα μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων. Περισσότερα στοιχεία για τη μεθοδολογία έρευνας καθώς και για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα δοθούν με την ολοκλήρωση της διεξαγωγής της ερευνητικής προσέγγισης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία: 
.