Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη - Διδακτική μέθοδος project

Διαφοροποιημένη διδασκαλία και ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τυπική τάξη - Διδακτική μέθοδος project

Στόχος της ομάδας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας  διδασκαλίας  που να καλύπτει τις πολύπλευρες μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών μιας τυπικής τάξης, εντάσσοντας δημιουργικά τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις πολιτισμικές διαφορές των μαθητών μιας τάξης, τα ποικίλα ενδιαφέροντά τους και τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά.
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια διδακτική προσέγγιση που βασίζεται στην προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, των μεθόδων διδασκαλίας, των μαθησιακών δραστηριοτήτων και του τελικού προϊόντος  που προκύπτει κατά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ποικίλες ανάγκες των μαθητών (μαθησιακή ετοιμότητα, ενδιαφέροντα και μαθησιακό προφίλ) (Tomlinson, 2004). Αφορά όλους τους μαθητές (μαθητές με χαμηλή επίδοση, μαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερες ικανότητες, υψηλές επιδόσεις, διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα).
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία βασίζεται σε διαρκή και λεπτομερή αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών. Περιλαμβάνει πολυαισθητηριακές διδακτικές μεθόδους, ευέλικτη ομαδοποίηση, κέντρα μάθησης, δραστηριότητες διαβαθμισμένης δυσκολίας, πολλαπλούς τρόπους έκφρασης της γνώσης, άμεση διδασκαλία, διερευνητική μάθηση, συνεργατική μάθηση, κάρτες εργασίας. Με βάση τα παραπάνω η διδακτική μέθοδος project μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο αναφοράς για την εφαρμογή βασικών αρχών της διαφοροποιημένης διδασκαλίας εφόσον βασίζεται στην παιδοκεντρική και βιωματική μάθηση, την ποικιλία διδακτικών τεχνικών (π.χ. άμεση διδασκαλία ή/και ομαδοκεντρική διδασκαλία), την ευέλικτη ομαδοποίηση  και την επιλογή θεμάτων.

Δραστηριότητες

Χρήστες

12
ΜΕΤΑΤΑΞΗ Α/ΘΜΙΑΣ
ΠΕ.08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
12ο Δ.Σ. Βόλου
Εκπαιδευτικός
3ο Δ.Σ Σέσκλου-Αισωνίας
ΠΕ 06 εκπ/κός αγγλικής
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπλ Καθηγήτρια
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επίκουρη Καθηγήτρια
.