Ερευνητικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία/παραγωγή γραπτού λόγου

Ερευνητικές παρεμβάσεις για τη διδασκαλία/παραγωγή γραπτού λόγου

Στόχος της ομάδας είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών στη διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από την αναζήτηση και την επιλογή διδακτικών μοντέλων των οποίων η αποτελεσματικότητα επιβεβαιώνεται από διεθνή ερευνητικά δεδομένα, σκοπός είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση διδακτικών παρεμβάσεων που θα συμβάλουν στην παραγωγή κατάλληλων και αποτελεσματικών γραπτών κειμένων και την περαιτέρω καλλιέργεια του λειτουργικού και κριτικού γραμματισμού των μαθητών. Παράλληλα, οι ερευνητικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια βάση υλικού για τους εκπαιδευτικούς και αφετηρία για περαιτέρω ερευνητικές εφαρμογές.

Χρήστες

12
3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα
Δασκάλα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ
ΔΑΣΚΑΛΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ70
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λέκτορας
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αναπλ. Καθηγητής
.